PHÒNG ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ

 

TRƯỞNG PHÒNG

PHÙNG QUỐC HÒA

 

- Sinh năm:                  1965

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:     0917 449 009

- Email:                           pqhoa@soctrang.gov.vn

 

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám là phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ.

c) Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

d) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

đ) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và báo cáo Giám đốc Sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

e) Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế để tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

g) Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chức năng tuyên truyền, phổ biến,  giáo dục pháp luật, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh.

h) Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 6 569
  • Tất cả: 720933