PHÒNG PHÁP CHẾ

 

TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN NGỌC SƠN

- Sinh năm:                1964

- Điện thoại cơ quan: 02993 611 618

- Điện thoại di động:  0982 457 967

- Email:                      nnson2@soctrang.gov.vn                   

                                  nguyenngocson_st2007@gmail.com

 

 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Pháp chế là phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

a) Về công tác xây dựng pháp luật

Đề xuất dự kiến chương trình, điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường báo cáo Giám đốc Sở trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các phòng, đơn vị chuẩn bị hồ sơ soạn thảo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của địa phương; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định và đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan nghiên cứu góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi Sở lấy ý kiến góp ý.

b) Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Theo dõi và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Dự thảo báo cáo 6 tháng, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

c) Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Dự thảo báo cáo định ký 6 tháng, năm về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp báo cáo Giám đốc Sở để gửi về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

d) Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

đ) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

- Tham mưu trong việc kiểm tra, sơ, tổng kết tình hình tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật, định kỳ 6 tháng, hàng năm dự thảo báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp theo quy định.

e) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp theo quy định.

g) Về công tác bồi thường của Nhà nước:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

i) Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở.

2.2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham gia đề xuất, xử lý, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở.

- Có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

- Phối hợp với Tổ tư vấn thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở đề xuất việc khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

2.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

(Trích quyết định số 20/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 6 495
  • Tất cả: 720859