Trung tâm Công nghệ Thông tin

GIÁM ĐỐC

BÙI VIỆT PHƯƠNG

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                  

1976

02993 613 310

0989 012 819

bvphuong2@soctrang.gov.vn;

phuongdcst@gmail.com.

 

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1. Chức năng, nhiệm vụ :

Trung tâm Công nghệ Thông tin là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, có chức năng giúp Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh phục vụ quản lý Nhà nước và cộng đồng; hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các tổ chức thuộc Sở và các phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Sở. Nhiệm vụ cụ thể như sau :

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Sở;

- Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc tỉnh phục vụ nhu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

- Thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin theo phân cấp của Sở, bao gồm : bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ hành chính, bản đồ địa chính; các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường theo quy mô của tỉnh, thành phố và quy mô các vùng kinh tế; tài liệu thống kê, kiểm kê, tổng hợp về tài nguyên và môi trường theo định kỳ; sản phẩm, kết quả của các công trình phục vụ việc thành lập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh; tài liệu là ấn phẩm nộp lưu để sử dụng lâu dài, bao gồm: đơn giá sản phẩm do Sở ban hành, luận chứng kinh tế - kỹ thuật, kết quả các dự án, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi đã hoàn thành, các loại ấn phẩm bản đồ theo quy định;

- Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội và người dân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở;

- Tham gia thẩm định các dự án công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vị quản lý của Sở;

- Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng;

- Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của Sở;

- Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng ban, đơn vị thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý thông tin tư liệu, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Sở theo quy định của pháp luật;

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao;

- Tổ chức thực hiện cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức giao lưu trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của đơn vị và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.

2.Cơ cấu tổ chức và biên chế 

a) Cơ cấu lãnh đạo: Trung tâm Công nghệ Thông tin có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Tổ chức Hành chính.

- Phòng Phát triển công nghệ.

- Phòng Dữ liệu và lưu trữ

c) Chỉ tiêu biên chế:

- Biên chế của Trung tâm Công nghệ Thông tin do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở được UBND tỉnh giao.

- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Công nghệ Thông tin  phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1189
  • Trong tuần: 6 815
  • Tất cả: 1214050