THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

     

   
  GIÁM ĐỐC

NGÔ THÁI CHÂN

   
- Sinh năm:               1975

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động:   0913 983 072

- Email:           ntchan@soctrang.gov.vn
 
 
 PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG DÂN

   

- Sinh năm:               1963

- Điện thoại cơ quan: 0299 3624 843

- Điện thoại di động:   0916 997 096

- Email:           nhdan@soctrang.gov.vn
 
     
PHÓ GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN HÙNG ANH
 

 


- Sinh năm:               1963

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:   0918 973 399

- Email:           nguyenhunganh@soctrang.gov.vn

 
     
PHÓ GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN THỊ THÙY NHI
   
- Sinh năm:               1977

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:   0907729696 

- Email:           nttnhi@soctrang.gov.vn
 
        
 
         

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO SỞ

             1. Giám đốc Ngô Thái Chân:

a) Lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, những công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Sở và Giám đốc Sở được quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Quy hoạch phát triển ngành, chương trình, dự án, kế hoạch công tác dài hạn, năm năm và hàng năm;

- Công tác quản lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản; biến đổi khí hậu; khí tượng thủy văn.

- Công tác Kế hoạch tài chính của ngành và quản lý tài chính đối với các dự án của ngành; công tác thanh quyết toán nguồn kinh phí không tự chủ và nguồn phí, lệ phí.

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.

- Công tác cải cách hành chính, tổ một cửa; duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở.

- Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Là người phát ngôn của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí, khi cần thiết Giám đốc có thể ủy quyền hoặc phân công một Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực  làm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo vấn đề cụ thể và có thời hạn nhất định.

- Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức theo ủy quyền của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu tổ chức chính trị xã hội cùng cấp để giải quyết những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong nhiệm vụ, quyền hạn của Sở.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác quản lý đất đai (gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, công tác chỉnh lý biến động đất đai, công tác quản lý hồ sơ địa chính; công tác đấu giá quyền sử dụng đất); công tác đo đạc bản đồ và viễn thám.

- Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi và tổ chức thực hiện Dự án Đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách.

- Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền khi có yêu cầu.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục quản lý đất đai; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Văn phòng đăng ký đất đai.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Xây dựng dự thảo bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; công tác xác định giá đất cụ thể; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý và phát triển quỹ đất công.

- Tham gia trong lĩnh vực tố tụng hành chính theo ủy quyền và phân công của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo trong công tác pháp chế của ngành (xây dựng pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; công tác bồi thường nhà nước).

- Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách.

- Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở.

- Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền khi có yêu cầu.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng pháp chế, Trung tâm phát triển quỹ đất

4. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi:

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác: 

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực như: Môi trường, tổng hợp biển, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác khoa học kỹ thuật của ngành.

- Chỉ đạo trong công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực giao phụ trách.

- Hỗ trợ Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh trong vấn đề tham gia tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực môi trường và trực tiếp tham gia tố tụng hành chính đối với một số vụ việc có tính chất phức tạp thuộc lĩnh vực môi trường theo ủy quyền và phân công của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án đối với lĩnh vực được giao phụ trách.

- Chỉ đạo trong công tác nội chính, lao động tiền lương; quản lý tài sản cơ quan và ký chứng từ thanh quyết toán nguồn kinh phí tự chủ của Sở.

- Tham gia cùng tập thể lãnh đạo Sở trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc ủy quyền khi có yêu cầu.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Biển; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin.


(Trích Quyết định 35/QĐ-STNMT của Giám đốc Sở TN&MT ngày 03/4/2020)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 6 521
  • Tất cả: 720885