LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 21, từ ngày 23 tháng 5 năm 2022 tới ngày 29 tháng 5 năm 2022
Từ ngày 16/05/2022 tới ngày 22/05/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
23/05/2022
- 6 giờ 00, Giám đốc đi kiểm tra tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (theo Thư mời số 344/TM-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh). Văn phòng Sở bố trí xe.

- 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp trao đổi một số nội dung liên quan đến thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh tên và diện tích sử dụng đất Dự án Nuôi tôm sạch, vi sinh, nhiều giai đoạn, công nghệ cao xuất khẩu tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng của Công ty cổ phần Thực phẩm Khang An tại Phòng họp Sở Kế hoạch - Đầu tư (theo Giấy mời số 26/GM-SKHĐT ngày 20/5/2022 của Sở Kế hoạch - Đầu tư). Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh đi kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh tại Trụ sở UBND huyện Cù Lao Dung (theo Thư mời số 334/TM-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh). Văn phòng Sở bố trí xe.

 
Thứ ba
24/05/2022

- 7 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở TNMT tại Phòng họp Sở. Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị cùng dự; Văn phòng Sở chuẩn bị phòng họp, Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi làm việc với Công ty TNHH Hóa chất HS Việt Nam về việc giải trình trực tiếp liên quan đến vi phạm hành chính tại Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh (theo Thư mời số 337/TM-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

- 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp về việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thực hiện dự án Khu đô thị mới Phường 4 - Khu 01, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng (lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu) tại Phòng họp Sở Kế hoạch - Đầu tư (theo Giấy mời số 27/GM-SKHĐT ngày 20/5/2022 của Sở Kế hoạch - Đầu tư). Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung.

 

- 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp về việc cấp giấy chứng nhận cho Công ty CP Thực phẩm Thái Hòa tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai cùng dự; Văn phòng Đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 14 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp trao đổi, thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH hóa chất HS Việt Nam tại Phòng họp Sở Tư pháp (theo Giấy mời số 46/GM-STP ngày 20/5/2022 của Sở Tư pháp). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 15 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh làm việc với UBND huyện Mỹ Xuyên liên quan đến nội dung thanh tra theo Quyết định số 17/QĐ-STNMT ngày 07/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại UBND huyện Mỹ Xuyên. Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và mời thành phần cùng dự; Văn phòng Sở bố trí xe.

 
Thứ tư
25/05/2022

- 8 giờ 00, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh họp thông qua dự toán kinh phí điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tại Phòng họp Sở. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2022” tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng sinh học, Trạm triết nạp gas, Trạm cung cấp xăng dầu sinh học tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh họp trao đổi thống nhất nội dung đề xuất UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng tại nút giao giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60 tại Phòng họp Sở. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 15 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) xem xét, thông qua danh sách bổ sung quy hoạch để lấy ý kiến tại các Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm (bước 1) tại Phòng họp Sở. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự.

 
Thứ năm
26/05/2022

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Phòng họp số 9 - Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh (theo Thư mời số 341/TM-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh). Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp trao đổi, đề xuất xử lý đề nghị của Bộ Công an liên quan việc thu hồi đất an ninh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Văn Linh “đoạn Quản lộ Phụng Hiệp – Quốc lộ 16B” thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng tại Hội trường Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 8 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi tiếp và làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2022 tại Phòng họp Sở. Phòng Tài nguyên Biển, BĐKH và KTTV chuẩn bị nội dung và cùng dự.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí Nhiệm vụ "Thực hiện Khung kiến trúc công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2022" tại Hội trường Sở. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh họp trao đổi, đề xuất xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường dây 110kV Long Mỹ - Mỹ Tú tại Phòng họp Sở Công thương (theo Giấy mời số 38/GM-SCT ngày 20/5/2022 của Sở Công thương). Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và cùng dự.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân họp xem xét, giải quyết đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kế Sách) tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 15 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm (bước 2) tại Hội trường Sở. Mời Trưởng, Phó các phòng, đơn vị; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Sở; Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung.

- 16 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm (bước 3) tại Hội trường Sở. Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Bí thư Đoàn thanh niên Sở; Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung.

 
Thứ sáu
27/05/2022

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh họp xem xét xử lý đề nghị của UBND thị xã Vĩnh Châu theo Công văn số 1168/UBND-KT ngày 13/5/2022 tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Anh họp xem xét, đề xuất xử lý đề nghị của UBND thành phố Sóc Trăng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 2305/VP-KT ngày 18/5/2022 tại tại Phòng họp Sở. Chi cục Quản lý đất đai chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 8 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Dân làm việc liên quan đến kiến nghị của Công ty CP Đầu tư Phát triển NTM tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Lâm Hoàng Nghiệp (theo Thư mời số 342/TM-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh).

- 7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ“Lập, thẩm định và phê duyệt thành lập Khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn Cù Lao Dung” tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 9 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Lập, thẩm định và phê duyệt thành lập Khu bảo tồn loài – sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước” tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

 

- 13 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban tuần tại Phòng họp Sở. Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về dự.

- 13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Nhi họp Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí thực hiện “Điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại; đề xuất các biện pháp kiểm soát, diệt trừ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng” tại Hội trường Sở. Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự.

- 15 giờ 30, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm (bước 4) tại Phòng họp Sở. Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự.

 
Thứ bảy
28/05/2022
Chủ nhật
29/05/2022
Ghi chú: Tùy tình hình thực tế, lịch làm việc này có thể thay đổi, Sở sẽ có thông báo sau./.
Thông báo - Hướng dẫn