• Quyết định 20/QĐ-VPĐK v/v ban hành Quy trình đo đạc, trích đo địa chính thửa đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 • Họp dân triển khai thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 01/3/2021 Hội đồng bồi thường GPMB huyện Mỹ Xuyên phối hợp với UBND TT Mỹ xuyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp dân để triển khai thực hiện dự án và công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình đê bao chống ngập Chống ngập khu vực trung tâm thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc trăng cho 158 hộ dân ảnh hưởng dự án.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 07/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ngã Năm. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Năm và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách và Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

  Chiều ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kế Sách và huyện Mỹ Xuyên. Thành phần đại biểu tham dự gồm: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định thuộc các sở, ngành được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách và huyện Mỹ Xuyên và bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Quy định mới về hạn mức tách thửa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; công nhận diện tích đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa và xử lý một số trường hợp trong công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND).

 • Giải quyết thách thức, hoàn thiện chính sách, đưa nguồn lực đất đai vào phát triển bền vững

  Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tổng cục Quản lý đất đai, sáng 23/12, tại Hà Nội.

 • Thông qua Ban Chỉ đạo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở cần thiết trong công tác quản lý đất đai, giúp người quản lý đánh giá được tình hình biến động đất đai, định hướng quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế xã hội, có giải pháp kịp thời và hiệu quả.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 09/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cù Lao Dung. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cù Lao Dung và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  Vừa qua, ngày 19/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng. Đại biểu tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng (được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thành phố Sóc Trăng và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

  Sáng ngày 12/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng chủ trì tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Phú và huyện Mỹ Tú. Thành phần đại biểu tham dự gồm: Đồng chí Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định thuộc các sở, ngành được thành lập tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện Ủy ban nhân dân và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú và các bộ phận chuyên môn liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 • Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử

  Thực hiện kế hoạch 89/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, tạo đà xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới toàn diện ngành TN&MT

  Công nghệ thông tin trở thành công cụ không thể thiếu trong hoạt động của Ngành, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - từng bước hiện đại hóa nền hành chính

  Thực hiện kế hoạch 163/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về thực hiện cải cách hành chính năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Trong đó, hiện đại hóa nền hành chính là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng góp phần tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, với mục tiêu nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện nhiệm vụ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và trong quản lý, khai thác cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường tại tỉnh, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống tương tác trong toàn ngành TN&MT

  Chiều ngày 14/8, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường báo cáo về quy trình xử lý hồ sơ công việc (HSCV) và công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục công tác điều hành, quản lý giữa Bộ và các địa phương.

 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Tài nguyên và Môi trường – Giải pháp đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong công cuộc cải cách hành chính

  Thực hiện cải cách hành chính theo kế hoạch 48/KH-UBND ngày 04/07/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh sóc trăng giai đoạn 2016 – 2020 là mục tiêu quan trọng của tỉnh Sóc Trăng, trong đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đó, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai và tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nâng cao uy tín ngành tài nguyên môi trường và tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng.

 • Tiếp cận thông tin của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin

  1.Luật tiếp cận thông tin Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

 • KH&CN: Phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

  Chiều ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) của Bộ giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng hoạt động đến năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Kế hoạch tổng hợp, Khoa học xã hội và tự nhiên - Bộ KH&CN; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách KH&CN thuộc các Vụ, các Phòng của các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ.

 • Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng trước Cách mạng công nghiệp 4.0

  Nếu vào dịch vụ tìm kiếm Google trên internet gõ từ khóa “Cách mạng công nghiệp 4.0” lập tức hệ thống trả về cho ta hàng triệu kết quả, cho thấy đây là vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay. Bài viết này thông tin về Cách mạng công nghiệp 4.0, những chủ trương, chính sách của nhà nước, những cơ hội, thách thức và những vấn đề cần thực hiện để tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng. Cách mạng công nghiệp 4.0

 • Công khai thông tin về Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ. Công khai thông tin là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện nhằm phục vụ tốt nhất cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp của nhà nước trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin một cách có hiệu quả.

 • Công bố kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

  Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, công tác cải cách chính là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động giải quyết công việc, điều hành, quản lý tại cơ quan. Riêng, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2018 về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; quyết định quy định trình tự, thủ tục, cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời công khai kế hoạch thanh tra trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; cập nhật tình hình giải quyết đơn thư trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng để tra cứu thông tin trên phạm vi cả nước. 

 • Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Công bố quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Công bố kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng và tình hình thực tế của địa phương. Ngày 16/12/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 203/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2020. 

 • Nghị định số 91/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Văn bản số 5072/VP-NC ngày 26/11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ;

 • Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tài nguyên và môi trường

  Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó, bám sát theo định hướng của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, có nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm. Ngoài ra, để kịp thời ghi nhận và giải thích thắc mắc, phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thiết lập đường dây nóng bằng việc công bố số điện thọai và hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận mọi thông tin, phản ánh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

 • Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng thanh tra năm 2020

  Chiều ngày 16/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng:Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020.

 • Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý khai thác đất mặt trồng lúa, đất bờ kênh trên địa bàn tỉnh

  Hiện nay trong thời gian mùa khô, tình trạng khai thác đất mặt trồng lúa và đất bờ kênh để san lấp mặt bằng, làm gạch ngói xây dựng diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương trong tỉnh, việc khai thác này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, gây ô nhiễm môi trường.

 • Công bố kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

  Trên cơ sở định hướng của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng và tình hình thực tế của địa phương. Ngày 10/12/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 219/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2019. Theo Kế hoạch được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập 06 đoàn thanh tra chuyên ngành, trong đó: 03 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 11 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc địa bàn huyện Trần Đề, Châu Thành, Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung và thành phố Sóc Trăng; 03 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai đối với 12 tổ chức thuộc địa bàn huyện Long Phú, Vĩnh Châu, Kế Sách và thành phố Sóc Trăng. Ngoài ra, Sở triển khai 01 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 01 đơn vị trực thuộc Sở.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
 • Đang online: 18
 • Hôm nay: 1264
 • Trong tuần: 6 446
 • Tất cả: 720810