Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (khoản 2 Điều170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Như vậy, năm 2018,các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2018). Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, ngày 25/01/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018.

Đối tượng hệ thống hóa văn bản là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018 (trừ Hiến pháp).

Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực, trừ Hiến pháp) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định 34/2016/NĐ-CP.

Kế hoạch thực hiện đã xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả,thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản. Cụ thể:

Tháng 01/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018.

Tháng 02/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành xây dựng Kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018 tại các bộ, ngành, địa phương. Quý II/2018, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018.

Tháng1/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018. Về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018,đối với văn bản ở trung ương, chậm nhất ngày 30/1/2019; đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, chậm nhất ngày 1/3/2019. Tháng 3/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp hoàn thành báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018.

Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 là cơ sở để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác có trách nhiệm hệ thống hóa văn bản ban hành Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Nguồn (moj.gov.vn)

Thông báo - Hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1960
  • Trong tuần: 5 517
  • Tất cả: 1212752