CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHI CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN THỬ

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:  

 

1983

02993 823 618

0909 513 702

chicucqldd.sotnmt@soctrang.gov.vn;

nvthu@soctrang.gov.vn;

thutnmtst@gmail.com.

     

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

PHÙNG QUỐC HÒA

- Sinh năm:

- Điện thoại cơ quan:

- Điện thoại di động:

- Email:                                          

1965

 

0917 449 009

pqhoa@soctrang.gov.vn.

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

 

1. Chức năng:

Chi cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Chi cục) là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và bản đồ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chi cục có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai và đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo phân cấp.

2.2. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, theo dõi thi hành pháp luật về đất đai, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đất đai:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

c) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

đ) Dự thảo, trình Giám đốc Sở ký hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai;

g) Theo dõi việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

h) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, lập bản đồ giá đất;

i) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

k) Tổ chức xây dựng và theo dõi việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

m) Kiểm tra, theo dõi trong việc tổ chức thực hiện phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

n) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương theo quy định của pháp luật.

2.5. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ:

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, di dời, hủy bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

đ) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

g) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật theo quy định;

h) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

2.6. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về viễn thám:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý;

b) Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu nhận, lưu trữ, sử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định pháp luật.

2.7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về đất đai, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai và đo đạc và bản đồ.

2.9. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đo đạc và bản đồ.

2.10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật; quản lý về tổ chức, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh, của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính quản trị của Chi cục theo thẩm quyền và theo phân công của Giám đốc Sở.

2.12. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được phân công theo quy định.

2.13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

(Trích quyết định số 22/QĐ-STNMT ngày 09/3/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

  

Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 2 699
  • Tất cả: 1711474