CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

CHI CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN THỬ

- Sinh năm:                   1983

- Điện thoại cơ quan:  02993 823 618

- Email cơ quan:          chicucqldd.sotnmt@soctrang.gov.vn

- Điện thoại di động:    0909 513 702

- Email:                           nvthu@soctrang.gov.vn

                                                                               thutnmtst@gmail.com

 

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN NGỌC VINH

 

- Sinh năm:                   1961

- Điện thoại cơ quan:  02993 823 618

- Điện thoại di động:    0913 935 855

- Email:                          nnvinh2@soctrang.gov.vn

                                        vuongvinh.stnmt@gmail.com    

 

 

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

 

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác trong lĩnh vực công tác được phân công. 

1. Tham mưu cho Giám đốc Sở nhiệm vụ về đất đai :

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện và theo dõi việc ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, tổ chức phát triển quỹ đất. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất về công tác của phòng và thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo Sở phân công.

2. Tham mưu cho Giám đốc Sở nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ:

- Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ trong quá trình khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ;

- Quản lý và giám sát việc tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình;

- Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

- Tổ chức thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa cho các tổ chức và cá nhân được cấp thẩm quyền giao.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở kiểm tra, quản lý hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, hướng dẫn kiểm tra hoạt động của Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện về công tác đo đạc bản đồ.

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1230
  • Trong tuần: 6 412
  • Tất cả: 720776