PHÒNG TN NƯỚC-KSKTTV

TRƯỞNG PHÒNG

UNG VĂN ĐẲNG

 

- Sinh năm:                    24/05/1979

- Điện thoại cơ quan:   02993 614 943

- Điện thoại di động:    0986 761 176

- Email:  uvdang@soctrang.gov.vn         

 

 

                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

          NGUYỄN THỤY KIỀU DIỄM

 

 

- Sinh năm:                1982

- Điện thoại cơ quan:  02993 614 943

- Email cơ quan:        

- Điện thoại di động:   0919 367 462

- Email: ntkdiem2@soctrang.gov.vn            

             nthuykieudiem2@gmail.com

   

     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CHÂU NGỌC THƠM

 

 

- Sinh năm:                   1965

- Điện thoại cơ quan:   02993 614 943

- Điện thoại di động:    0919 571 049

- Email:    cnthom@soctrang.gov.vn                   

                ngocthom_st@yahoo.com.vn

 


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Tài nguyên và Môi trường; giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo phân cấp.

b) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh.

2.2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu sau khi được phê duyệt.

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn.

c) Về tài nguyên nước

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức thực hiện khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, sông, kênh, rạch không được san lấp.

- Tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập danh mục và quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định phân cấp hiện hành; thực hiện phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; lập, quản lý vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản; đánh giá tài nguyên nước; kiểm kê tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn tỉnh; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn. Báo cáo kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn.

- Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng, việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong việc thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

d) Về tài nguyên khoáng sản

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong tổ chức thực hiện việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt; đề xuất các biện pháp quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trình Giám đốc Sở báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và tham mưu Giám đốc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định.

- Tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

đ) Về khí tượng thủy văn

- Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn.

- Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn.

e) Về biến đổi khí hậu

- Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý.

- Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó.

- Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

2.3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phân cấp

- Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo các báo cáo chuyên đề định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu và khí tượng thủy trình Giám đốc Sở báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

(Trích quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 6 625
  • Tất cả: 720989