CHI CỤC BIỂN

CHI CỤC TRƯỞNG

ĐỒNG THỐNG NHẤT

- Sinh năm:                  1964

- Điện thoại cơ quan:  02993 614 943

- Điện thoại di động:   0903 175 739

- Email:                         dtnhat@soctrang.gov.vn

 

 

 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

HÀ THANH LIÊM

- Sinh năm:                 1979

- Điện thoại cơ quan:  02993 828 131

- Điện thoại di động:   0918 793 445

  - Email:                       htliem2@soctrang.gov.vn

                                                                       hathanhliemst79@gmail.com

      

 

 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

 

1. Vị trí, chức năng:

Chi cục Biển là đơn vị hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước về tổng hợp thống nhất biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Chi cục Biển có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng; có trụ sở và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tham mưu và trình Giám đốc Sở:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về biển.

b) Dự thảo các cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích, lồng ghép các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển phù hợp với các mục tiêu về bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường biển.

2.2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các công việc sau:

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biểnsau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về biển trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển trên địa bàn tỉnh.

c) Thống kê, đánh giá tài nguyên, tiềm năng và thực trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, ven biển và đề xuất nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của địa phương.

d) Xây dựng các đề án, dự án nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

đ) Tổ chức thực hiện quan trắc biến động và dự báo xu thế biến động; xác định các vùng bờ biển dễ bị tổn thương và biến đổi lớn (bãi bồi, vùng biển xói lở, vùng bờ cát, rừng phòng hộ và đất ngập nước ven biển) trên địa bàn quản lý; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ bờ biển.

e) Trình cấp có thẩm quyền quyết định việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

g) Thẩm định các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

h) Tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp phép đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

i) Điều tra, đánh giá và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường biển từ các nguồn phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng biển và các sự cố hoặc thiên tai trên biển trên địa bàn cấp tỉnh.

k) Thẩm định, đánh giá hiệu quả về sử dụng tài nguyên và các tác động về môi trường đối với các dự án, công trình khai thác, sử dụng biển thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham gia thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về công tác bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh.

l) Phối hợp theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu trên biển, các hoạt động chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển.

n) Xây dựng và tổ chức quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật quan trắc tài nguyên và môi trường biển, cảnh báo và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển thuộc phạm vi quản lý của Sở.

m) Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên ngành kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển thuộc phạm vi quản lý.

o) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ và thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực tổng hợp biển theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

p) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực quản lý về biển.

q) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2.3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ sau:

a) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định của pháp luật; quản lý về tổ chức, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND tỉnh, của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính quản trị của Chi cục theo thẩm quyền và theo phân công của Giám đốc Sở.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

(Trích quyết định số 24/QĐ-STNMT ngày 07/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 203
  • Trong tuần: 6 662
  • Tất cả: 721026