DANH SÁCH EMAIL

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

I

Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở

sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Ngô Thái Chân

Giám đốc Sở

ntchan@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Hoàng Dân

Phó Giám đốc Sở

nhdan@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thùy Nhi

nttnhi@soctrang.gov.vn

4 Châu Văn Vũ 

cvvu@soctrang.gov.vn 

II

Văn phòng Sở

vanphong.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Hà Thanh Liêm

Chánh văn phòng

htliem2@soctrang.gov.vn

2

Đặng Ngọc Duy Trinh

Phó Chánh văn phòng

dndtrinh@soctrang.gov.vn

3

Phạm Thùy Trang

Chuyên viên

pttrang@soctrang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thắm

nttham@soctrang.gov.vn

5

Trần Thị Thúy Diểm

tttdiem3@soctrang.gov.vn

6

Đỗ Thị Bích Tuyền

dtbtuyen@soctrang.gov.vn

III

Trung tâm Công nghệ thông tin

ttcntt.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Bùi Việt Phương

Giám đốc

bvphuong2@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Bừng

Trưởng phòng

nvbung@soctrang.gov.vn

3

Hoàng Thị Hường

Kế toán

hthuong3@soctrang.gov.vn

4

Lê Hoàng Đức

Trưởng phòng

 lhduc@soctrang.gov.vn

5

Nguyễn Linh Trang

 Viên chức

nltrang@soctrang.gov.vn

6

Trần Thị Hồng Gương

tthguong@soctrang.gov.vn

7

Võ Ngọc Thư

vnthu@soctrang.gov.vn

8

Phạm Minh Hiếu

pmhieu@soctrang.gov.vn

IV

Phòng Kế hoạch Tài chính

phongkhtc.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Trần Thị Hằng

Trưởng phòng

tthang@soctrang.gov.vn

2

Huỳnh Tuyết Ngân

Phó trưởng phòng

htngan@soctrang.gov.vn

3

Đặng Thị Phương

Kế toán trưởng

dtphuong4@soctrang.gov.vn

4

Võ Thanh Tú


Chuyên viên

vttu2@soctrang.gov.vn

5

Phạm Thị Thúy An

pttan.sotnmt@soctrang.gov.vn

6

Đặng Thị Như Quỳnh

dtnquynh@soctrang.gov.vn

V

Thanh tra Sở

thanhtra.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Nhu

 Chánh thanh tra

 nvnhu@soctrang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Sơn

 

Phó Chánh thanh tra

  

nnson2@soctrang.gov.vn

3

Ong Văn Tết

ovtet@soctrang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Trà Mi

 Chuyên viên

nttmi@soctrang.gov.vn

5

Võ Thị Kim Xuân

vtkxuan@soctrang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hường

nvhuong@soctrang.gov.vn

7

Hoàng Minh Quang

hmquang2@soctrang.gov.vn

VI

Phòng TN Nước – Khoáng sản

phongtnnnks.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Ung Văn Đẳng

Trưởng phòng

uvdang@soctrang.gov.vn

2

Châu Ngọc Thơm

Phó trưởng phòng

cnthom@soctrang.gov.vn

3

Trương Thị Ngọc Châu

  Chuyên viên

ttnchau2@soctrang.gov.vn

4

Lâm Huỳnh Kiên

lhkien@soctrang.gov.vn

VII

Phòng TN Biển, Biến đổi khí hậu và Khí tượng thủy văn

chicucbien.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Đồng Thống Nhất

Trưởng phòng

dtnhat@soctrang.gov.vn

2

Danh Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

dtha@soctrang.gov.vn

3

Lâm Thị Thanh Diễm

   Chuyên viên


   

lttdiem2@soctrang.gov.vn

4

Ngô Văn Phúc

nvphuc@soctrang.gov.vn

 5

Trần Tuấn Niên

 ttnien@soctrang.gov.vn

VIII

Chi cục Bảo vệ môi trường

chicucbvmt.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Phạm Văn Tùng

  Chi cục trưởng

pvtung@soctrang.gov.vn

2

Bùi Như Ý

  Phó Chi cục trưởng

bny@soctrang.gov.vn

3

Trương Thị Út Ngọc

  Trưởng phòng

ttungoc@soctrang.gov.vn

4

Chế Thị Bích Trâm

  Phó trưởng phòng

ctbtram@soctrang.gov.vn

5

Dương Hoàng Vân

dhvan@soctrang.gov.vn

6

Quách Thị Mỹ Huỳnh

qtmhuynh@soctrang.gov.vn

7

Phạm Thị Đoan Duy

Chuyên viên

ptdduy@soctrang.gov.vn

8

Nguyễn Minh Tiến

nmtien@soctrang.gov.vn

9

Lý Nhựt Tân 

lntan@soctrang.gov.vn 

10

Thạch Thái Bảo Quang

ttbquang2@soctrang.gov.vn 

11

Lý Hoàng Vinh

lhvinh@soctrang.gov.vn 

12

Trần Thị Mỹ Lời

Kế toán

ttmloi4@soctrang.gov.vn 

IX

Chi cục Quản lý đất đai

chicucqldd.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thử

Chi cục trưởng

nvthu@soctrang.gov.vn

2

Phùng Quốc Hòa

Phó chi cục trưởng

pqhoa2@soctrang.gov.vn

3

Tăng Thanh Nhân

Trưởng phòng 

ttnhan@soctrang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Luyến

Kế toán

ntkluyen@soctrang.gov.vn

5

Hứa Hải Đăng

Chuyên viên

hhdang@soctrang.gov.vn

6

Phan Hoài Khanh

phkhanh@soctrang.gov.vn

7

Nguyễn Hữu Nghĩa

nhnghia4@soctrang.gov.vn

8

Trần Tú Quyên

ttquyen2@soctrang.gov.vn

9

Nguyễn Như Ngọc

nnngoc@soctrang.gov.vn

10

Võ Thị Thu Mỹ

vttmy2@soctrang.gov.vn

11

Trần Dương Mỹ Ngân

 tdmngan@soctrang.gov.vn

12

Nguyễn Ngọc Ty

nnty@soctrang.gov.vn 

13

Phạm Tuấn Kiệt

 

ptkiet2@soctrang.gov.vn

X

Trung tâm Quan trắc TNMT

ttquantrac.sotnmt@soctrang.gov.vn

1

Diệp Tuấn Anh

Giám đốc

dtanh@soctrang.gov.vn

2

Dương Ngọc Thúy

  Phó Giám đốc

dnthuy@soctrang.gov.vn

3

Huỳnh Thảo Vy

htvy@soctrang.gov.vn 

4

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phó trưởng phòng

ntmlinh@soctrang.gov.vn

5

Dương Thị Kim Yến

Kế toán

dtkyen@soctrang.gov.vn

6

Đặng Hoàng Minh

Phó trưởng phòng

dhminh@soctrang.gov.vn

7

Mã Mỹ Hoàng

mmhoang@soctrang.gov.vn

8

Huỳnh Vạn Vinh

hvvinh@soctrang.gov.vn

9

Trịnh Thanh Quang

   Chuyên viên

ttquang3@soctrang.gov.vn

10

Quách Diệp Thùy Dương

qdtduong@soctrang.gov.vn

11

Nguyễn Thị Hồng Thắm

nththam@soctrang.gov.vn 

12

Châu Thị Hồng Hà

cthha@soctrang.gov.vn

13

Đồ Tuyết Huệ

dthue@soctrang.gov.vn

14

Lâm Ngọc Trúc Ly

lntly2@soctrang.gov.vn

15

Trịnh Diệp Phương Danh

tdpdanh2@soctrang.gov.vn

16

Huỳnh Trần Lan Vi

htlvi@soctrang.gov.vn

17

Nguyễn Thị Hồng Nguyên

nthnguyen@soctrang.gov.vn

18

Đoàn Trung Kiên

dtkien3@soctrang.gov.vn

19

Trần Tuấn Anh

ttanh@soctrang.gov.vn

20

Trần Vũ Hào

tvhao2@soctrang.gov.vn

21

Lê Thúy An

ltan@soctrang.gov.vn

22

Trần Tú Phương

ttphuong12@soctrang.gov.vn

23

Võ Minh Y

vmy@soctrang.gov.vn

24

Trương Hoài Hưng

tthung@soctrang.gov.vn

25

Tiết Như Ý

tny3@soctrang.gov.vn

26

Phan Trương Anh Thư

ptathu@soctrang.gov.vn

27

Hồ Nguyên Khoa Đăng

hnkdang@soctrang.gov.vn

XI

Trung tâm Phát triển quỹ đất

ttptquydat.sotnmt@soctrang.gov.vn  

1

Phạm Kiến Quốc

Phó Giám đốc

pkquoc@soctrang.gov.vn

2

Phạm Văn Hinh

Phó giám đốc

pvhinh@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Hoài Thanh

nhthanh@soctrang.gov.vn

4

Nguyễn Linh Khôi

Trưởng phòng

nlkhoi@soctrang.gov.vn

5

Đinh Gia Khuynh

dgkhuynh@soctrang.gov.vn

6

Mai Văn Sơn

Đội trưởng

mvson@soctrang.gov.vn

7

Võ Thị Hạnh Đoan

Kế toán

vthdoan@soctrang.gov.vn

8

Mai Chí Thức

mcthuc@soctrang.gov.vn

9

Thái Thị Gấm

ttgam3@soctrang.gov.vn

10 

 Trần Đăng Học

  tdhoc@soctrang.gov.vn  

11

Ngô Văn Hưng

Chuyên viên

nvhung2@soctrang.gov.vn

12

Tô Khánh Hoa

tkhoa@soctrang.gov.vn

13

Nguyễn Đình Khoa

ndkhoa@soctrang.gov.vn

14

Lê Thị Hiền Lương

lthluong@soctrang.gov.vn

15

Phạm Như Ý

pny@soctrang.gov.vn

16

Phan Văn Ninh

pvninh@soctrang.gov.vn

17

Nguyễn Duy Thảo

ndthao@soctrang.gov.vn

18

Bùi Viết Đông

bvdong@soctrang.gov.vn

19

Trần Quốc Hoàn

tqhoan@soctrang.gov.vn

20

Nguyễn Tiến Thanh

ntthanh2@soctrang.gov.vn

21

Phùng Kim Lương

pkluong@soctrang.gov.vn

22

Huỳnh Hoàng Sơn

hhson@soctrang.gov.vn

23

Nguyễn Hoàng Hải

nhhai@soctrang.gov.vn

24

Tiền Thanh Tân

tttan@soctrang.gov.vn

25

Trần Kim Linh

tklinh@soctrang.gov.vn

26

Dương Công Khánh

dckhanh@soctrang.gov.vn

27

Cao Phương Thảo

cpthao2@soctrang.gov.vn

28

Tè Ngọc Nhân

tnnhan2@soctrang.gov.vn

29

Võ Thanh Ái

vtai@soctrang.gov.vn

30

Huỳnh Đình Khánh

hdkhanh@soctrang.gov.vn

31

Ngô Vĩnh Tân

  Chuyên viên

nvtan3@soctrang.gov.vn

32

Lê Thị Yến Nhi

ltynhi2@soctrang.gov.vn

33

Lâm Thảo Nguyên

ltnguyen5@soctrang.gov.vn

34

Phạm Thanh Trúc

ptttruc2@soctrang.gov.vn

35

Hoàng Phúc Chức

hpchuc@soctrang.gov.vn

36

Hồ Trần Tuấn Thiện

httthien@soctrang.gov.vn

37

Lê Thế Lợi

ltloi@soctrang.gov.vn

XII

Văn phòng Đăng ký đất đai

vpdkdatdai.sotnmt@soctrang.gov.vn   

1

Nguyễn Văn Đời

Giám đốc

nvdoi2@soctrang.gov.vn

2

Trịnh Sáng Phong

Phó giám đốc

tsphong2@soctrang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Nhung

ntnhung@soctrang.gov.vn

4

Phương Hải Thiện

Giám đốc chi nhánh H. Kế Sách

phthien@soctrang.gov.vn

 5  Trần Thanh Như Phó Giám đốc chi nhánh H. Kế Sách  ttnhu@soctrang.gov.vn 

6

Phạm Văn Nghệ

Giám đốc chi nhánh H.Mỹ Tú

pvnghe@soctrang.gov.vn

 7 Nguyễn Văn Ngân 

Phó Giám đốc chi nhánh H.Mỹ Tú

nvngan2@soctrang.gov.vn  
 6 Ông Thị Mỹ Hân  Giám đốc chi nhánh H.Châu Thành  otmhan@soctrang.gov.vn 

8

Trần Thanh Mừng

Phó giám đốc chi nhánh H. Châu Thành

ttmung@soctrang.gov.vn

9

Lê Hoàng Nam

Giám đốc chi nhánh H. Thạnh Trị

lhnam@soctrang.gov.vn

10  Võ Hoàng Vũ  Phó giám đốc chi nhánh huyện Thạnh Trị vhvu2@soctrang.gov.vn 
 11 Lâm Chí Đạt  Phó giám đốc chi nhánh huyện Thạnh Trị  lcdat2@soctrang.gov.vn  
 12  Nguyễn Văn Vũ Giám đốc chi nhánh TX. Ngã Năm  nvvu@soctrang.gov.vn 

13

Võ Văn Hòa

Phó giám đốc chi nhánh TX. Ngã Năm

vvhoa@soctrang.gov.vn

14

Phạm Như Tài

Giám đốc chi nhánh H. Trần Đề

pntai@soctrang.gov.vn

15   Đặng Văn Ngoan Phó Giám đốc chi nhánh H. Trần Đề  dvngoan@soctrang.gov.vn 

16

Nguyễn Thái Nhân

Giám đốc chi nhánh H. Long Phú

ntnhan2@soctrang.gov.vn

17

Nguyễn Thị Mộng Thường

Phó giám đốc chi nhánh H. Long Phú

ntmthuong@soctrang.gov.vn

18

Võ Văn Giang

Giám đốc chi nhánh H. Cù Lao Dung

vvgiang@soctrang.gov.vn

19

Trần Quang Khoa

Phó giám đốc chi nhánh H. Cù Lao Dung

tqkhoa@soctrang.gov.vn

 20  Đặng Văn Huấn Phó giám đốc chi nhánh H. Cù Lao Dung  dvhuan@soctrang.gov.vn 

21

Huỳnh Việt Khoa

Giám đốc chi nhánh H. Mỹ Xuyên

hvkhoa@soctrang.gov.vn

22

Quách Dự Quang

Phó giám đốc chi nhánh H. Mỹ Xuyên

qdquang@soctrang.gov.vn

23

Thạch Trung Tín

Phó giám đốc chi nhánh H. Mỹ Xuyên

tttin@soctrang.gov.vn

24

Bùi Văn Minh

Giám đốc chi nhánh TX. Vĩnh Châu

bvminh@soctrang.gov.vn

 25

 Nguyễn Thanh Tùng 

Phó Giám đốc chi nhánh TX. Vĩnh Châu  nttung@soctrang.gov.vn 
 26  Đỗ Thị Phượng Hằng  Phó Giám đốc chi nhánh TP. Sóc Trăng  dtphang@soctrang.gov.vn 
 27  Nguyễn Quốc Huy  Phó Giám đốc chi nhánh TP. Sóc Trăng  nqhuy@soctrang.gov.vn
28

Đỗ Văn Nguyên

Trưởng phòng

dvnguyen@soctrang.gov.vn

29

Đặng Văn Thương

dvthuong@soctrang.gov.vn

30

Nguyễn Đức Cánh

Phó trưởng phòng

ndcanh@soctrang.gov.vn

31

Nguyễn Duy Toại

ndtoai@soctrang.gov.vn

32

Trịnh Thị Ngọc

ttngoc@soctrang.gov.vn

33

Đặng Quốc Bảo

dqbao@soctrang.gov.vn 

34

Triệu Diệp Thúy

Kế toán

tdthuy@soctrang.gov.vn

35

Dương Bích Tuyền

Chuyên viên

dbtuyen@soctrang.gov.vn

36

Phạm Thị Thúy Hằng

ptthang3@soctrang.gov.vn

37

Nguyễn Trần Tân Khoa

nttkhoa@soctrang.gov.vn

38

Nguyễn Văn Tâm

nvtam@soctrang.gov.vn

39

Vũ Văn Giang

vvgiang2@soctrang.gov.vn

40

Trần Thị Cẩm Loan

ttcloan@soctrang.gov.vn

41

Ngô Đăng Sơn

ndson2@soctrang.gov.vn

42

Phạm Hữu Nghị

phnghi@soctrang.gov.vn

43

Dương Thị Mỹ Ngân

dtmngan@soctrang.gov.vn

44

Trần Ngọc Sơn

tnson@soctrang.gov.vn

45

Nguyễn Thanh Truyền

nttruyen@soctrang.gov.vn

46

Lê Thị Ngọc Hà

ltnha@soctrang.gov.vn

47

Lý Hoàng Lâm

lhlam@soctrang.gov.vn

48

Phạm Hứa Tường Vi

phtvi@soctrang.gov.vn

49

Bùi Thị Xuân Phương

btxphuong@soctrang.gov.vn

50

Nguyễn Thị Bích Tuyền

ntbtuyen2@soctrang.gov.vn

51

Bùi Minh Tân

bmtan@soctrang.gov.vn

52

Lý Hoàng Hào

lhhao@soctrang.gov.vn

53

Võ Quốc Khánh

vqkhanh@soctrang.gov.vn

54

Lê Minh Đoàn

lmdoan@soctrang.gov.vn

55

Phan Minh Tân

pmtan@soctrang.gov.vn

56

Nguyễn Hồ Ngọc Hải

nhnhai2@soctrang.gov.vn

57

Lê Ngọc Nhi

lnnhi@soctrang.gov.vn

58

Tăng Thị Quyền

ttquyen3@soctrang.gov.vn

59

Nguyễn Thanh Trí

nttri@soctrang.gov.vn

60

Nguyễn Hoài Em

nhem5@soctrang.gov.vn

61

Trần Thanh Khoa

ttkhoa2@soctrang.gov.vn

62

Huỳnh Thanh Trúc

httruc2@soctrang.gov.vn

63

Nguyễn Thùy Linh

ntlinh4@soctrang.gov.vn

64

Phạm Nguyễn Yến Nhi

pnynhi@soctrang.gov.vn

65

Võ Thanh Phương

vtphuong@soctrang.gov.vn

66

Trần Thị Tuyết Trinh

ttttrinh3@soctrang.gov.vn

67

Trịnh Hồng Diễm

thdiem@soctrang.gov.vn

68

Huỳnh Phúc Hậu

hphau@soctrang.gov.vn

69

Lê Minh Đương

lmduong2@soctrang.gov.vn

70

Trương Quốc Khánh

tqkhanh@soctrang.gov.vn

71

Võ Thị Cẩm Tiên

vtctien@soctrang.gov.vn

72

Võ Kim Em

vkem@soctrang.gov.vn

73

Bùi Đức Hùng

bdhung@soctrang.gov.vn

74

Đỗ Trần Nam Kháng

dtnkhang@soctrang.gov.vn

75

Hồ Thành Đô

htdo@soctrang.gov.vn

76

Đào Công Lòng

dclong@soctrang.gov.vn

77

Nguyễn Thị Bích Tuyền

ntbtuyen3@soctrang.gov.vn

78

Phạm Thị Thu Thảo

pttthao2@soctrang.gov.vn

79

Trương Ngọc Nguyện

tnnguyen@soctrang.gov.vn

80

Cổ Thành Cụi Em

ctcem@soctrang.gov.vn

81

Hồ Minh Teo

hmteo@soctrang.gov.vn

82

Kha Hốn

khon@soctrang.gov.vn

83

Võ Chí Linh

vclinh@soctrang.gov.vn

84

Ngô Thành Nhân

ntnhan8@soctrang.gov.vn

85

Nguyễn Văn Ngân

nvngan2@soctrang.gov.vn

86

Nguyễn Thị Mộng Kha

ntmkha@soctrang.gov.vn

87

Huỳnh Pho La

hpla@soctrang.gov.vn

88

Lý Minh Chung

lmchung@soctrang.gov.vn

89

Nguyễn Vinh Hiệp

Nvhiep3@soctrang.gov.vn

90

Huỳnh Văn Thấy

hvthay@soctrang.gov.vn

91

Mai Mỹ Xuyên

mmxuyen@soctrang.gov.vn

92

Huỳnh Hữu Hiếu

hhhieu2@soctrang.gov.vn

93

Lê Minh Tâm

lmtam@soctrang.gov.vn

94

Di Văn Út Tâm

dvutam@soctrang.gov.vn

95

Bùi Châu Thanh

bcthanh@soctrang.gov.vn

96

Tô Kim Tơ

tkto@soctrang.gov.vn

97

Tô Nguyễn Ngọc Phan

tnnphan@soctrang.gov.vn

98

Trần Minh Phụng

tmphung@soctrang.gov.vn

99

Nguyễn Thúy Duy

ntduy3@soctrang.gov.vn

100

Sơn Thị Ngọc Thái

stnthai@soctrang.gov.vn

101

Trần Thị Cẩm Hường

ttchuong@soctrang.gov.vn

102

Dương Toàn Chung

dtchung@soctrang.gov.vn

103

Phạm Văn So

pvso@soctrang.gov.vn

104

Nguyễn Thái Việt

ntviet2@soctrang.gov.vn

105

Nguyễn Thị Hồng Thu

nththu@soctrang.gov.vn

106

Nguyễn Hồng Nhẫn

nhnhan5@soctrang.gov.vn

107

Lâm Thị Tú Nguyên

lttnguyen@soctrang.gov.vn

108

Trần Huệ Thư

ththu2@soctrang.gov.vn

109

Võ Văn Nhỏ

vvnho@soctrang.gov.vn

110

Nguyễn Văn Út

nvut3@soctrang.gov.vn

111

Lê Thúy Oanh

ltoanh4@soctrang.gov.vn

112

Trương Ngọc Tuấn

tntuan3@soctrang.gov.vn

113

Lê Trường An

ltan2@soctrang.gov.vn

114

Võ Văn Hiện

vvhien2@soctrang.gov.vn

115

Dương Bồ Niên

dbnien@soctrang.gov.vn

116

Lê Thị Mỹ Hồng

ltmhong@soctrang.gov.vn

117

Phạm Chi Diễn

pcdien@soctrang.gov.vn

118

Dương Quốc Kháng

dqkhang@soctrang.gov.vn

119

Trần Thị Thanh Thắm

ttttham@soctrang.gov.vn

120

Lâm Lê Hữu Duy

llhduy@soctrang.gov.vn

121

Nguyễn Việt Trung

nvtrung7@soctrang.gov.vn

122

Lê Văn Đủ

lvdu2@soctrang.gov.vn

123

Nguyễn Minh Thư

nmthu@soctrang.gov.vn

124

Đỗ Thị Mỹ Nghiệm

dtmnghiem@soctrang.gov.vn

125

Nguyễn Thị Tường Vân

nttvan3@soctrang.gov.vn

126

Trương Văn Kiếm

tvkiem@soctrang.gov.vn

127

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

nttngan2@soctrang.gov.vn

128

Dương Quốc Kiệt

dqkiet@soctrang.gov.vn

129

Ngô Mỹ Trang

nmtrang3@soctrang.gov.vn

130

Quách Phương Thảo

qpthao@soctrang.gov.vn

131

Huỳnh Phương Thái

hpthai2@soctrang.gov.vn

132

Võ Quốc Kha

vqkha@soctrang.gov.vn

133

Đặng Quốc Bảo

dqbao1@soctrang.gov.vn

134

Trần Thị Thu Thảo

tttthao6@soctrang.gov.vn

135

Lê Thị Ngọc Luật

ltnluat@soctrang.gov.vn

136

Nguyễn Thị Mai Đào

ntmdao@soctrang.gov.vn

137

Huỳnh Thị Lan

htlan2@soctrang.gov.vn

138

Võ Thị Hồng Phượng

vthphuong@soctrang.gov.vn

139

Lê Hoàng Đạt

lhdat@soctrang.gov.vn

140

Đặng Văn Bé Tám

dvbtam@soctrang.gov.vn

141

Nguyễn Trần Lập

ntlap@soctrang.gov.vn

142

Ngô Minh Cường

nmcuong2@soctrang.gov.vn

143

Đoàn Văn Điền

dvdien@soctrang.gov.vn

144

Nguyễn Thanh Sang

ntsang5@soctrang.gov.vn

145

Nguyễn Thị Kiều Nhi

ntknhi@soctrang.gov.vn

146

Nguyễn Hữu Có

nhco3@soctrang.gov.vn

147

Võ Văn Thới

vvthoi@soctrang.gov.vn

148

Nguyễn Chí Hướng

nchuong@soctrang.gov.vn

149

Nguyễn Minh Thư

nmthu2@soctrang.gov.vn

150

Nguyễn Văn Điền

nvdien4@soctrang.gov.vn

151

Phùng Thảo Hưng

pthung2@soctrang.gov.vn

152

Thạch Chanh Phola

tcphola@soctrang.gov.vn

153

Võ Thị Tiểu Hân

vtthan@soctrang.gov.vn

154

Lê Uyên Phương

luphuong3@soctrang.gov.vn

155

Phạm Nguyễn Yến Nhi

pnynhi3@soctrang.gov.vn

156

Nguyễn Sơn Tùng

nstung@soctrang.gov.vn

157

Nguyễn Văn Phát

nvphat@soctrang.gov.vn

158

Tạ Quốc Trưởng

tqtruong2@soctrang.gov.vn

159

Mai Thị Yến Oanh

mtyoanh2@soctrang.gov.vn

 

Thông báo - Hướng dẫn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 5 370
  • Tất cả: 2094842