Lượt xem: 446
Hướng dẫn tuyên truyền quý IV năm 2015

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

 

 
     

               *

 

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 9 năm 2015

Số 75-HD/BTGTU

 

 

                                                            

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền quý IV năm 2015

-----

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội; ý nghĩa lịch sử các ngày lễ, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của tỉnh; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2015.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực của cả nước và của tỉnh trong quí III và 9 tháng đầu năm 2015; các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh; phong trào xây dựng nông thôn mới; hiệu quả từ các mô hình giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi; các điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về chính sách dân tộc, tôn giáo, kịp thời tuyên truyền chống âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối và chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; những hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, cơ quan, đơn vị, các cá nhân trong tỉnh nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

2. Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/194- 23/11/2015).

Tuyên truyền khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Ôn lại khí thế hào hùng, sục sôi cách mạng nổi dậy khởi nghĩa của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, nhất là cuộc khởi nghĩa Hòa Tú, thể hiện truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí căm thù giặc sâu sắc của ông cha, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc, nổi dậy khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, góp phần cổ vũ Nhân dân tiếp tục chiến đấu quét sạch bọn cướp nước và bè lũ tay sai bán nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ kỷ niệm, tại Đình Hòa Tú, xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, mời lãnh đạo tỉnh dự.

3. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) kết hợp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2015).

- Khẳng định sự ra đời và quá trình củng cố, phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mọi người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

- Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam nhằm đoàn kết toàn dân đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ ngụy quyền tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Mặt trận Dân tộc giải phóng không ngừng củng cố và mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức và động viên đồng bào và chiến sĩ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao; đã tập hợp được các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức và mọi người Việt Nam yêu nước cùng nhau chống Mỹ cứu nước.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp mặt kỷ niệm, mời lãnh đạo tỉnh dự.

4. Tuyên truyền Tết Quân dân năm 2016

Tuyên truyền ý nghĩa của việc tổ chức Tết Quân dân nhằm tạo sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân tỉnh Sóc Trăng. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dân vận của Đảng, Quân đội; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương, tạo không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình quân, dân, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

5. Các ngày kỷ niệm khác:

Trong quí IV/2015, có nhiều ngày lễ, kỷ niệm khác như: Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); Ngày truyền thống công tác Tổ chức của Đảng (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống công tác Kiểm tra của Đảng (16/10); Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS (1/12); Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12)...

Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có liên quan cần phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền các ngày truyền thống, kỷ niệm của ngành như họp mặt kỷ niệm, tọa đàm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày thành lập ngành; tổ chức thăm viếng cán bộ hưu trí, gia đình có công… trong ngành góp phần động viên, cổ vũ phong trào chung trong toàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và phát hành đề cương tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý cung cấp cho các đơn vị làm tư liệu tuyên truyền. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền ở địa phương, đơn vị.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí... tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong Nhân dân.

3. Sở Thông tin - Truyền thông theo dõi và hướng dẫn các đơn vị thông tin, tuyên truyền trong tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.

4. Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước.

5. Các ngành chức năng, các đơn vị liên quan có kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ tốt cho các ngày lễ, kỷ niệm trong quý./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                          

- Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh (báo cáo);                                                             

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Báo Sóc Trăng; Đài PT-TH tỉnh;

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy

trực thuộc TU;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy,

thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU;

- Lưu VP.BTGTU.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Lâm Phương

 

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN QUÍ IV/2015

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (28/11/1930 - 28/11/2015)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2015)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2015)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2015)!

- Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2015)!

- Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

- Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng quyết tâm xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp!

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Theo trang TTĐT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng

Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 2000
  • Trong tuần: 5 557
  • Tất cả: 1212792