Lượt xem: 3472
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, giải pháp để phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong năm 2019, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đạt được kết quả như sau:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và công khai, minh bạch thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Phần mềm quản lý văn bản điều hành chung của tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Lãnh đạo Sở đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện, đồng thời giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp Văn phòng Sở triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phần mềm quản lý văn bản điều hành chung của tỉnh với bản chính thức từ năm 2018, hiện tại hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm.

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, từng bước thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. Đưa việc gửi và nhận văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Sở Tài nguyên và Môi trường đi vào nề nếp, đồng bộ trong quá trình liên thông giữa các Sở, ngành. Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại gửi văn bản thủ công góp phần không nhỏ trong việc tăng nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức trong Sở. Đồng thời, việc thao tác hoàn toàn trên môi trường mạng, năng suất, hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt, tiết kiệm được thời gian, công sức, tỷ lệ trao đổi văn bản trên môi trường điện tử đạt trên 95%, trừ một số văn bản bắt buộc phải sử dụng văn bản giấy theo quy định.

Phần mềm một cửa điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (http://motcua.sotnmt.soctrang.gov.vn)

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh triển khai phần mềm Một cửa điện tử hay còn gọi là Dịch vụ công trực tuyến. Đến nay phần mềm đã công bố 103 thủ tục hành chính với 80 thủ tục áp dụng mức độ 2 và 23 thủ tục hành chính được áp dụng ở mức độ 3. Đối với mức độ 3 thì người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua đường truyền mạng Internet ở bất cứ nơi đâu vào mọi thời điểm. Vì vậy giúp cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Bên cạnh đó phần mềm cũng giúp công khai và minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước với chức năng theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ. Với chức năng này người dân và doanh nghiệp có thể xem hồ sơ của mình đã được xử lý đến đâu.

   Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh để triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cho 23 thủ tục đối với yêu cầu trả kết quả thủ tục hành chính. Dịch vụ bưu chính công ích cũng đã được tích hợp vào phần mềm Một cửa điện tử, người dân và doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ bằng cách đăng ký trực tiếp vào phần mềm, khi đó thông tin sẽ được kết nối về phần mềm dịch vụ của Bưu điện và Bưu điện sẽ phối hợp với Sở thực hiện chuyển trả kết quả về cho người dân và doanh nghiệp qua đường bưu điện tạo điều kiện rất thuận lợi, giảm thời gian đi lại cũng như tiết kiệm tối đa chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính.

Giao diện phần mềm Một cửa điện tử

Đối với công khai, minh bạch thông tin của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, ngoài phần mềm một cửa điện tử nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường đang ứng dụng hệ thống công khai thông tin tài nguyên và môi trường và cổng thông tin điện tử sở tài nguyên và môi trường. Đạt được một số kết quả như sau:

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (https://sotnmt.soctrang.gov.vn)

Cổng thông tin điện tử của Sở được xây dựng từ năm 2010, triển khai hoạt động chính thức từ năm 2012 đến nay, nội dung cổng thông tin điện tử đáp ứng quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cổng thông tin điện tử được cập nhật hàng trăm tin, bài trên năm phản ánh về các hoạt động của ngành, các thông tin cần cung cấp cho người dân và doanh nghiệp biết và các thông tin khác theo quy định.

Hệ thống Công khai thông tin về Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (http://geoportal.vn/stportal)

Năm 2016, thực hiện Nghị định 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống công khai thông tin về tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng, đến đầu năm 2017 hệ thống hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Hệ thống Cổng thông tin chuyên ngành về tài nguyên và môi trường với dữ liệu, tài liệu đa dạng như giá đất, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, mức độ đa dạng sinh học, quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học. Tính đến thời điểm hiện tại hệ thống đã công khai được: 300 văn bản quy phạm pháp luật, công khai 105 thủ tục hành chính, 200 nội dung về siêu dữ liệu, 478 tài liệu về tài nguyên môi trường và hệ thống còn cung cấp bản đồ trực tuyến (dữ liệu không gian) như bộ bản đồ nền hành chính tỉnh Sóc Trăng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng với đó là các bản đồ về các lĩnh vực biển, môi trường, nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn. Phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi trường của các cấp lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường

Theo yêu cầu về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tại Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ, đến nay là Nghị định 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ, các tài liệu, số liệu về tài nguyên và môi trường phải được số hóa, quản lý và khai thác một cách có hiệu quả. Trước yêu cầu trên, Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên nghành về tài nguyên môi trường, như sau:

Năm 2014, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Sau một thời gian sử dụng và nâng cấp đến nay phần mềm tích hợp được các module quản lý môi trường, thanh tra tài nguyên và môi trường, dữ liệu quan trắc môi trường hàng năm, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Hàng năm đều cập nhật đầy đủ các dữ liệu, đạt được kết quả sau: 360 tài liệu về môi trường và các văn bản, 340 hồ sơ đánh giá tác động môi trường, 660 hồ sơ tài nguyên nước, 21 hồ sơ tài nguyên khoáng sản và toàn bộ dữ liệu về thanh tra tài nguyên và môi trường. 

Giao diện phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu Môi trường

Năm 2015, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cam kết, kế hoạch và đề án bảo vệ môi trường và triển khai đến cấp huyện dữ liệu được đồng bộ về Sở Tài ngyên và Môi trường. Qua một thời gian triển khai và nâng cấp, phần mềm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý về môi trường. Hiện tại tổng số hồ sơ về cam kết, kế hoạch và đề án bảo vệ môi trường mà toàn tỉnh đã cập nhật được là 6.846 hồ sơ, số lượng cập nhật cụ thể như sau: thành phố Sóc Trăng cập nhật được 420 hồ sơ, thị xã Vĩnh Châu cập nhật được 1.044 hồ sơ, thị xã Ngã Năm cập nhật được 320 hồ sơ, huyện Châu Thành cập nhật được 622 hồ sơ, huyện Long Phú cập nhật được 806 hồ sơ, huyện Mỹ Tú cập nhật được 574 hồ sơ, huyện Cù Lao Dung cập nhật được 563 hồ sơ, huyện Kế Sách cập nhật được 833 hồ sơ, huyện Mỹ Xuyên cập nhật được 266 hồ sơ, huyện Trần Đề cập nhật được 792 hồ sơ và huyện Thạnh Trị cập nhật được 606 hồ sơ.

Năm 2017, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất tổ chức gồm các chức năng quản lý hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo dõi nghĩa vụ tài chính, các chức năng thống kê, báo cáo phục vụ cho công tác quản lý. Việc cập nhật dữ liệu được thực hiện hàng năm theo quy định, đến nay đã cập nhật hơn 1.200 hồ sơ bao gồm giao, thuê, chuyển mục đích và gần 4.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về công tác quan trắc tự động, liên tục thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường, hiện tại dự án đang hoàn thiện, dự án đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát, quan trắc môi trường, đưa công tác bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, để giám sát việc xả thải của các doanh nghiệp có lượng nước thải lớn phải theo dõi theo quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai hệ thống thu thập dữ liệu quan trắc nước thải tự động đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Hầu hết các phần mềm đều được ứng dụng trên nền web thông qua đường truyền mạng Internet dữ liệu được tổng hợp và đồng bộ vào các máy chủ Server đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin, việc quản lý cơ sở dữ liệu của các phần mềm chuyên nghành được quản lý tập trung đạt được các kết quả cao giúp cho người quản lý thuận tiện trong việc theo dõi, cập nhật, tìm kiếm và báo cáo thống kê thông tin được chính xác và nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với trước đây quản lý bằng hồ sơ giấy. Góp phần thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nghành Tài nguyên và Môi trường đạt hiệu quả cao và góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức với việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường còn triển khai một số phần mềm do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp như phần mềm CIDOC được Văn phòng Đăng ký đất đai sử dụng quản lý kho tư liệu, hiện tại kho tư liệu đã được chỉnh lý và cập nhật danh mục hồ sơ vào phần mềm phục vụ tra cứu cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý hồ sơ địa chính bằng phần mềm Vilis, hiện nay đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Kế Sách. Rà soát lại quy trình luân chuyển hồ sơ được lãnh đạo Sở ký ban hành năm 2016, nhất là luân chuyển hồ sơ giữa 11 huyện, thị xã, thành phố và khâu thẩm định sắp xếp, đánh giá lại nội dung và các bước công việc phải thực hiện, thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang áp dụng từ đó đưa ra các giải pháp mới có tính khả thi cao, đưa ra thời gian mới ngắn hơn thời gian đã và đang thực hiện. Kết quả sau khi thực hiện quy trình mới về các thủ tục hành chính đối với cá nhân tính đến hết tháng 10 năm 2019 đã thẩm định được 21.653 hồ sơ, trong đó: hồ sơ được thực hiện trước hẹn từ 1 đến 2 ngày là 11.568 hồ sơ, hồ sơ đúng hẹn là 9.959 hồ sơ, hồ sơ thực hiện trể là 126 hồ sơ do nhân lực của phòng còn ít dẫn đến công việc xử lý không theo kịp thời gian quy định, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng và phục vụ tốt hơn cho người dân.

Phát huy các ưu điểm đã đạt được, trong giai đoạn tiếp theo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng khung kiến trúc công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với Khung chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khung chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng và tổ chức thực hiện.

Triển khai giải pháp “Liên thông tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất theo mô hình kết nối trao đổi thông tin theo hình thức điện tử”. Việc liên thông xử lý hồ sơ được diễn ra trên môi trường điện tử nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm được thời gian của cán bộ xử lý, người sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan Thuế nói riêng; tỉnh Sóc Trăng nói chung.

Duy trì, nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người sử dụng dịch vụ đồng thời đơn giản hóa hồ sơ theo đúng quy định.

Sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành dùng chung của tỉnh giúp cho người quản lý nâng cao được năng lực cũng như hiệu quả trong công việc.

Tiếp tục xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, tổ chức công bố, công khai, đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Tiếp tục tin học hóa công tác chuyên môn, quản lý chặt chẽ, đồng bộ dữ liệu chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó chú trọng đến ứng dụng trong hoạt động hàng ngày để xây dựng được cơ sở dữ liệu mang tính tức thời, đồng bộ phục vụ nhu cầu khai thác của lãnh đạo, quản lý chuyên môn và người dân.

Quách Minh Thạch
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 8 100
  • Tất cả: 1704094