Lượt xem: 1215
Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử
Thực hiện kế hoạch 89/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan ban ngành trong tỉnh nói chung và Sở Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử, thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, tạo đà xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh triển khai xây dựng chính quyền điện tử

Trong xu thế bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với mục tiêu thực hiện cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra nhiều kế hoạch trong đó chú trọng vào những nội dung: hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

Hạ tầng công nghệ thông tin của Sở và các đơn vị hoạt động được thiết lập mạng LAN, wifi riêng, mỗi khu nhà của các đơn vị có bộ chuyển mạch riêng đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt thông qua cáp quang nối các bộ chuyển mạch, hệ thống máy chủ của Sở đặt tại khu nhà Trung tâm Công nghệ thông tin được trang bị gồm 3 máy. Đến nay hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng LAN và hệ thống máy chủ được vận hành, bảo trì hoạt động thông suốt, ổn định. Bên cạnh đó, chú trọng trong vấn đề an ninh mạng, từ việc tham vấn xây dựng hệ thống mạng nội bộ, mua sắm các thiết mạng tường lửa (firewall), định tuyến (rounter), thiết bị kết nối mạng (switch), triển khai thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về an toàn, an ninh thông tin.

Trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin ổn định là cơ sở triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Phần mềm văn bản điện tử được Sở triển khai và chỉ đạo quyết liệt. Hiện tại hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, trong năm 2020, tỷ lệ trao đổi văn bản đạt trên 95%. Qua đó tiết kiệm được thời gian, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc, hơn nữa thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử. 

Bên cạnh đó, Tài nguyên môi trường là một trong những lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính gắn liền với đời sống của người dân và doanh nghiệp, chính vì thế làm thế nào để tạo được sự thuận lợi đối đa khi giải quyết thủ tục hành chính là mục tiêu hàng đầu. Tính đến cuối năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có 105 thủ tục được niêm yết công khai minh bạch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trụ sở cơ quan và trang thông tin điện tử của Sở. Hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của Sở được thao tác và theo dõi trên phần mềm Một cửa điện tử. Ứng dụng và phát huy tối đa tiện ích của phần mềm, cụ thể Sở có 40/105 thủ tục hành chính mức độ 2 và 21/105 thủ tục mức độ 3, hơn nữa cuối năm 2020 thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sở đã tham mưu đề xuất cung cấp 16 thủ tục mức độ 3,4 tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cấp lên 44/105 thủ tục ở mức độ 4 đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến.