Lượt xem: 1533
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

         Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

         Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

         Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

         Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-STNMT, ngày 16/12/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020; được điều chỉnh theo Quyết định số 68/QĐ-STNMT ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

         Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1089/UBND-NC ngày 06/7/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid -19;

         Ngày 28/8/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 109/QĐ-STNMT về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020, với nội dung: không tiến hành thanh tra đối với 19 đối tượng là các cơ quan, doanh nghiệp theo Quyết định số 203/QĐ-STNMT ngày 16/12/2019 và Quyết định số 68/QĐ-STNMT ngày 09/6/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

         Nội dung chi tiết của Quyết định xin xem file đính kèm tại đây./.

Kim Xuân - Thanh tra Sở
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1320
  • Trong tuần: 9 510
  • Tất cả: 1829248