Lượt xem: 341
Công bố kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng;

Ngày 14/12/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 178/QĐ-STNMT về việc phê duyệt kế hoach thanh tra năm 2023. Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai 05 đoàn thanh tra, trong đó: 03 đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 10 tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 01 đoàn thanh tra về lĩnh vực đất đai đối với UBND huyện Kế Sách; 01 đoàn thanh tra hành chính đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Tú. Bên cạnh việc triển khai các đoàn thanh tra theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các đoàn thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phản ánh của người dân, yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng hoặc theo chỉ đạo theo quy định.

Giao Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của công tác quản lý, Thanh tra Sở kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành các đoàn thanh tra theo kế hoạch, đột xuất hoặc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.

(Kế hoạch thanh tra năm 2023 - chi tiết xem tại đây)

Kim Xuân - Thanh tra Sở
Thông báo - hướng dẫnThống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1056
  • Trong tuần: 2 815
  • Tất cả: 1711590