Lượt xem: 105
Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và những bước tiến đột phá
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/221 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổ số qua đó đạt được những kết quả khả quan tạo nên bước chuyển biến tích cực.

Theo đó Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường cần đạt mục tiêu phát triển Chính phủ số đến năm 2025 với các nội dung như: Hoàn thiện cơ bản hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt kịp thay đổi của công nghệ; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực 1 lần; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ được thực hiện trên môi trường mạng, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;….

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra nhiều kế hoạch trong đó chú trọng vào những nội dung: hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, đồng thời chú trọng quan tâm đến công tác đảm bảo, an toàn, an ninh thông tin theo hướng nâng cao hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở.

Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đầu từ xây dựng hệ thống phần cứng phần mềm để quản lý dữ liệu đất đai của tỉnh, qua đó đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin trong vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh quản lý vận hành, xử lý hồ sơ đất đai trên môi trường mạng. Tính đến đầu năm 2022 Sở đã chỉ đạo đẩy mạnh việc vận hành, truy xuất dữ liệu từ phần mềm Vilis bao gồm cấp tỉnh và dữ liệu từ chi nhánh huyện truyền về trên môi trường mạng. Hiện tại đã có 10/11 chi nhánh huyện luân chuyển hồ sơ số về tỉnh với 82.333 hồ sơ.

Việc xử lý văn bản trên phần mềm Văn bản điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện tại hầu hết các văn bản của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã được trao đổi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành kết hợp ký số trên phần mềm, hiện nay, tỷ lệ trao đổi văn bản đạt 100%. Qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí văn phòng phẩm, tạo sự chuyên nghiệp, nâng cao hiệu suất trong công việc, hơn nữa thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử.

   Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp là mục tiêu luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng đến. Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường có 103 thủ tục hành chính, trong đó đã có 90/103 thủ tục đã được triển khai ở mức độ 3,4. Bên cạnh đó đã xây dựng, cấu hình được 37 biểu mẫu tương tác điện tử tương tác (E-form), cấu hình tích hợp thanh toán trực tuyến cho 52 thủ tục mức độ 4 có phát sinh lệ phí. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Sở, tạo nhiều tiện ích thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính.

Biểu mẫu E-form cho người dùng nhập trực tiếp trên hệ thống khi nộp hồ sơ trực tuyên

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Cục thuế tỉnh Sóc Trăng triển khai xây dựng và kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai phục vụ cho việc trao đổi thông tin bằng hình thức điện tử thành công và đưa vào vận hành năm 2020. Trong năm 2021, thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 2161/VPCP-KSTT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, tiếp tục phối hợp Cục thuế tỉnh và bộ phận một cửa huyện triển khai thành công cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, tạo nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

   Việc liên kết chia sẽ dữ liệu cũng được Sở quan tâm và đẩy mạnh, hiện nay Sở đang phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, bên cạnh còn giảm nhẹ về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác công khai minh bạch thông tin trên môi trường điện tử cũng được Sở quan tâm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Thời gian qua, thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Sở đã công bố tất cả các tài liệu phải được công khai, công bố theo quy định. Trên quan điểm đó, hệ thống công khai thông tin đã triển khai chi tiết các nội dung chính: các tài liệu về tài nguyên và môi trường, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, kết luận thanh tra, nổi trội có dữ liệu các bản đồ dưới dạng trực tuyến. Hàng năm Sở chỉ đạo thực hiện công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện dưới dạng trực tuyến lên Cổng Công khai thông tin TN&MT của Sở sau khi đã có quyết định phê duyệt, qua đó đa dạng và nâng cao chất lượng công khai dữ liệu bản đồ. Ngoài ra, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gửi thông báo rộng rãi đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để truy cập, khai thác sử dụng dữ liệu. Hiệu quả mang lại là tiết kiệm được thời gian, chi phí, hơn nữa còn đáp ứng yêu cầu công khai thông tin cho cơ quan quản lý, góp phần phòng chống tham nhũng, tạo môi trường minh bạch và bình đẳng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và mục tiêu cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn, đồng thời phải theo kế hoạch và lộ trình đặt ra, để đạt được những mục tiêu chiến lược. Đẩy mạnh triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng quản lý và chia sẻ dữ liệu, các dự án quản lý duy trì về hạ tầng phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin, đảm bảo nền tảng phục vụ chuyển đổi số của ngành, là yếu tố then chốt giúp xác định cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin/dữ liệu giữa các đơn vị trong ngành, từ đó hướng tới mục tiêu đạt hiệu suất cao nhất trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2022, Sở cũng đặt mục tiêu trong việc hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 gắn với Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/10/2021 của BCH Đảng bộ khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành tại tỉnh, đẩy mạnh thực hiện kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan nhằm góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu lực, thực hiện cải cách hành chính tại Sở; đẩy mạnh thực hiện và khẩn trương hoàn thiện chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường. Từ đó góp phần tăng lợi thế chỉ số cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Võ Ngọc Thư - Trung tâm CNTT
1 2 3 
Thông báo - hướng dẫn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 971
  • Trong tuần: 6 597
  • Tất cả: 1213832