Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
326/QĐ-TTg 09/03/2022 Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 Tải về
06/2022/NĐ-CP 07/01/2022 Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Tải về
54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Tải về
41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Tải về
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Tải về
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Tải về
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Tải về
123