Tổng số: 105
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/VBHN-BTNMT 22/11/2023 Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất;đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đấtvà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp Tải về
08/2023/NQ-HĐND 17/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024 Tải về
14/2023/TT-BTNMT 16/10/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai Tải về
65/NQ-HĐND 06/10/2023 Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
08/VBHN-BTNMT 19/09/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Tải về
07/VBHN-BTNMT 30/08/2023 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính Tải về
995/QĐ-TTg 25/08/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
12/2023/QĐ-UBND 18/07/2023 Bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
42/NQ-HĐND 11/07/2023 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư Tải về
41/NQ-HĐND 11/07/2023 Hủy danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, hủy việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đối với dự án tại khoản 1, 2 Điều 1, Số thứ tự 1 Mục VIII Phụ lục 1 và Số thứ tự 1 Mục VII Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
12345678910...