Tổng số: 82
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/NQ-HĐND 29/06/2022 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
42/NQ-HĐND 29/06/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
1717/QĐ-UBND 29/06/2022 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
08/2022/QĐ-UBND 17/05/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
14/VBHN-BTNMT 16/05/2022 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tải về
1268/QĐ-UBND 11/05/2022 Về việc Ban hành Bảng đơn giá chuẩn 1m2 nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
11/VBHN-BTNMT 22/03/2022 Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất Tải về
476/QĐ-BTNMT 14/03/2022 Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai Tải về
326/QĐ-TTg 09/03/2022 Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 Tải về
387/QĐ-BTNMT 02/03/2022 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 Tải về
123456789