Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Tải về
174/QĐ-BTNMT 24/01/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường Tải về
87/QĐ-BTNMT 14/01/2022 V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
01/2022/TT-BTNMT 07/01/2022 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Tải về
40/2021/QĐ-UBND 02/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tải về
21/2021/TT-BTNMT 29/11/2021 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên môi trường Tải về
15/2021/TT-BTNMT 31/08/2021 Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tải về
1399/QĐ-BTNMT 26/06/2020 V/v phê duyệt Đề án Kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tải về
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước Tải về
1066/QĐ-UBND 15/04/2020 Bãi bỏ một số thủ tục hành chính, lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Tải về
12