Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải về
02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải về
06/2022/NĐ-CP 07/01/2022 Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Tải về
05/VBHN-BTNMT 30/06/2021 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải về
10/2021/TT-BTNMT 30/06/2021 Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường Tải về
05/2021/TT-BTNMT 29/05/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
54/2021/NĐ-CP 21/05/2021 Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Tải về
14/2020/TT-BTNMT 27/11/2020 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường Tải về
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 Tải về
796/QĐ-BTNMT 27/03/2020 Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
12