Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/NQ-HĐND 27/04/2023 Hủy danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án Cụm công nghiệp Xây Đá B mới tại khoản 1 Điều 1 và Số thứ tự 2 Mục III Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
27/NQ-HĐND 27/04/2023 Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
87/NQ-HĐND 09/12/2022 Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
88/NQ-HĐND 09/12/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
86/NQ-HĐND 09/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
150/NQ-CP 14/11/2022 Ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) Tải về
63/NQ-HĐND 14/10/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
64/NQ-HĐND 14/10/2022 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
41/NQ-HĐND 29/06/2022 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
42/NQ-HĐND 29/06/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
1234