Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2022/NQ-HĐND 20/05/2022 Kéo dài thời hạn áp dụng một phần của Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Tải về
07/NQ-HĐND 28/02/2022 Hủy bỏ các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện các dự án thuộc Phân khu 8D, Phường 8, thành phố Sóc Trăng tại Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tải về
08/NQ-HĐND 28/02/2022 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
183/NQ-HĐND 08/12/2021 Thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện các dự án đầu tư Tải về
167/NQ-HĐND 08/12/2021 Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
81/NQ-HĐND 13/07/2021 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
12/NQ-HĐND 24/05/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
05/NQ-HĐND 26/03/2021 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
154/NQ-HĐND 11/12/2020 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
125/NQ-HĐND 12/11/2020 Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2020 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Tải về
123